Информация за административните услуги

1. Удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

2. Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

3.Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

4. Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

5. Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

8. Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

9. Диплома за средно образование

Сваляне на прикачените файлове:

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе