Диплома за средно образование

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на диплома за средно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование


3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт - Директор научилището


4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

 Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

– Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

–    Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

– След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

 

5. Начини на заявяване на услугата

           За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.
 

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

Услугата не се предоставя по електронен път

 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт-Безсрочен


8. Такси или цени-   Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

 Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на дипломасе обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

                         electroschool@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата.

 

Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе