ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2015-2016 ГОДИНА

Четвъртък, 19 Юни 2014 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника

"Апостол Арнаудов"

За учебната 2015/2016година ще приема ученици след завършен      седми и осми клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :

     1.Програмно осигуряване- с интензивно изучаване на английски език 1 паралелка

 

      2.Системно програмиране- с интензивно изучаване на английски език 1 паралелка

  

     Приемът е с оценките от външното оценяване по български език и литература   и по математика.

Оценки по български език и математика  от външното оценяване

* модул на национално външно оценяване - 60- минути - максимален брой     точки -65.Ученикът може да кандидатства само с тази оценка, но при 65 точки оценката не е 6.00,а по малка

* допълнителен модул -90 минути-максимален брой точки -35.Точките от този модул се прибавят към точките от предишния

* максимален общ брой точки от двата модула -100 .Оценката за участие в класиранетосе формира въз основа на резултатите от двата модула,взети заедно.

Балът е сбор от утроената оценка поматематика, оценката по  български език и литература(от външното оценяване )  ,оценките по  информационни технологии и по технологии от удостоверението за  завършен седми клас.

Класирането на кандидатите се извършва от Регионалния инспекторат по образование. Класираните кандидати се записват в ПГЕЕ “Апостол Арнаудов”.

Документи за кандидатстване се подават в ОУ "Иван Вазов"

За записване се представят следните документи:

 

1.) Удостоверение за завършен 7 клас/оригинал/

2.) Акт за раждане/копие и оригинал/

3.) Медицинско свидетелство/оригинал/

4. ) 4-ри броя снимки за документи

 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • Дневна форма на обучение

   1.Електрически  инсталаци -  1 паралелка        3.Компютърна техника и технологии- 1 паралелка

                                                                                                                        

   2.Електроенергетика- 1 паралелка                    4.Компютърни мрежи- 1 паралелка

           Приемът е с конкурс по документи. Балъте сбор от удвоената оценка по информационни технологии, удвоената оценка по технологии и оценката по български език и литература от свидетелството за завършен осми клас. Подаването на документите за класиране и записването на кандидатите се извършва в ПГЕЕ “Апостол Арнаудов”.В случаите, когато кандидатстващи ученици не са изучавали учебният предмет Технологии  се взема оценката по Физика от свидетелството за завършено основно образование.

 При кандидатстване се представят следните документи:

1.)Свидетелство за завършено основно образование /оригинал и копие/

2.) Акт за раждане/копие и оригинал/

3.) Медицинско свидетелство/копие и оригинал/

За записване се представят следните документи:

1.)Свидетелство за завършено основно образование /оригинал /

2.) Медицинско свидетелство/оригинал/

3.)4-ри броя снимки за документи

  • Задочна форма на обучение

 

1.Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

2.Електрически инсталации

3.Електродомакинска техника

4.Електроенергетика

Изисквания към кандидатите:

  • завършено основно образование
  • навършени 16 години
  •  
  • СРОКОВЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМА

 

 

Дейности

след 7ми

клас

след 8ми клас

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

7– 13.май

2014г.

 

2.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

17 – 20 юни

2014г.

2– 4.юли

2014г.

3.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 26. юни

2014г.вкл.

до 7.юли

2014г. вкл.

4.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

27юни-1юли

2014г. вкл.

 

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

 

8. юли

2014г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

 

9. юли

2014г.

7.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

 

10.юли

2014г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 4.юли

2014г. вкл.

до 14.юли

2014г. вкл.

9.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

7. – 9. юли

2014г. вкл.

15.юли

2013г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

 10.юли

2014г.

до 17. юли

2014г. вкл.

11.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11 - 15. юли

2014г. вкл.

18. юли

2014г.

12.

Обявяване на списаците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 17. юли

2014г. вкл.

21. юли

2014г.

13.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18 - 21. юли

2014г. вкл.

22. юли

2014г.

14.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 22. юли

2014г.

до 24.юли

2014г. вкл.

15.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора научилището до 28. юли 2014г.

Определя се от директора на училището до 4. септември 2014г.

16.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 31. юли2014г.

до 12. септември 2014г.

 

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2015-2016 ГОДИНА

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе