132 години от създаването на текста на Българския всеучилищен химн

С непринудена гордост и съпричастност ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе се включи в инициативите, посветени на Стоян Михайловски и Деня на българския всеучилищен химн.
На 15.04.2024г. ученици от гимназията рецитираха „Върви, народе възродени!“ и взеха участие в състезание за най-красиво изписване на химна.
На 16.04.2024г. в зала „Канев център“ представители на училището се включиха в организирания празничен концерт, посветен на Стоян Михайловски с танц „Игри от Граовско“.

През 2024г. се навършват 132 години от създаването на текста на Българския всеучилищен химн.
Това се случва в нашия прекрасен град Русе на 15 април 1892 г. Стоян Михайловски, тогава учител по френски език в Русенската мъжка гимназия, написва стихотворението „Кирил и Методий“. Текстът е публикуван за първи път в списание „Мисъл“. Оригиналното заглавие е „Кирил и Методий“ с подзаглавие „Проект за български всеучилищен химн“. Под текста авторът е подписан като Ст. Михайловский, „Русее, 1892 Априлий 15“.
Създаването на стихотворението за Кирил и Методий става спонтанно една нощ, а на сутринта Стоян Михайловски дава текста на своя колега по музика Атанас Паунов, с молба да създаде подходяща музика, да го разучи с учениците и те пееки, да манифестират на празника на учащата младеж. Музиката обаче не отговаря по дух и израз на съдържанието и химна остава само стихотворение. Това продължава до 1901 г., когато Панайот Пипков, учител по музика в град Ловеч, написва на един дъх красивата музика, която напълно подхожда на творбата на Михайловски. И така до днес, когато всеки българин познава това произведение и се гордее с него.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content