История на ПГЕЕ – Русе

История

През 50-те години на XXв. Русе израства като индустриален център. Построена е нова ТЕЦ, много промишлени предприятия нуждаещи се от електрообзавеждане, увеличава се използването на електроенергия. Старото механо-електротехническо училище не може да задоволи нуждата от специалисти електротехници. По тази причина паралелките по електроспециалностите се отделят в самостоятелен техникум. На 01.09.1962г. е създаден Техникумът по електротехника и му е предоставена сградата на закритото Пето средно трудово политехническо училище на булевард „Цар Освободител” №117 (днес СОУ „Йордан Йовков”). Учителският състав е от 31 учители и инженери.

През 1965 – 1966 година ученици и учители създават клубове по ТНТМ. На първото участие в Национална изложба в София техникумът получава награда от Министерството на Народната просвета. През 1966-1967 година по инициатива на директора Апостол Арнаудов се установява връзка с Радиополитехникума в Ленинград (днешен Санкт-Петербург), от където са получени електрически микромашини и измервателни апарати. През 1967-1968 година ученикът Димо Димов е отличен на Международната математическа олимпиада в Москва. Ученици от секция – “Лека атлетика” печелят Европейското първенство в Будапеща. През 1969-1970 година започва работа по създаване на кино-зала, открива се лаборатория по радио и телевизионна техника. Обзавеждат се кабинети по Основи на електротехниката, Електрически мрежи и централи. Към училището се създават кръжоци по радиотехника, нискочестотна техника и кибернетика. Създава се и духов оркестър. Създадено е радио-конструктивно бюро. През 1970-1971 година техникумът взема участие в IV изложба на ТНТМ в Пловдив с експонати, плод на оригиналната техническа мисъл. Ученикът Иван Кънев печели I –ва награда с кварцов електронен хронометър.

На 13.10.1971 година в София е проведено Национално състезание за конструиране на електронна апаратура, в която участват всички електротехникуми. Училището е представено от учениците Любомир Попов и Велико Атанасов. В индивидуалното съревнование В. Атанасов набира максимален брой точки и е обявен за републикански първенец, а Л. Попов заема второ място.

На 14.04.1974 г. Техникумът се премества в собствена сграда, съобразена с всички изисквания за професионална подготовка на учениците. Още първата година е обзаведена лаборатория по ел. машини с апарати от завода в Санкт-Петербург, изпратени по молба на директора Апостол Арнаудов. През 80-те години под ръководството на инж. Добри Денев и инж. Стефан Бойков в училището се създава телевизионно студио програмите, от което се излъчват в класните стаи. Гости на телевизионното студио са Бригита Чолакова, Вили Чаушев, Искра Радева, Владимир Смирнов, Стефан Данаилов, Тома Спространов, Стоянка Мутафова, Гинка Станчева, Сотир Майноловски, Емил Димитров, братя Аргирови, Ани Върбанова, Константин Димчев, Васил Михайлов, Венко Марковски и много други. През 1985 – 86 учебна година на Националния преглед на ТНТМ със златни значки са наградени пет ученика. През 1994 година училището се класира на десето място от 117 училища в конкурса „Образователна инициатива на IBM за България” , организиран от МОН и фондация Отворено общество. Като награда техникумът получава оборудване „ IBM – ARTIMH” – сървър със седем работни места. На 28.04.1995 год. с решение на Общинския съвет на град Русе и колектива на Техникума по електротехника училището е именувано „Апостол Арнаудов”. През 1998 год. техникумът е приет като асоцииран член на Юнеско. На 18.12.2000 г. тържествено е открит компютърен комплекс, включващ две компютърни зали, в които учениците се обучават по информатика, информационни технологии и основи на програмирането. През 2003 г. наименoванието Техникум по електротехника е заменено с Професионална гимназия по електротехника и електроника.

За шестдесет годишната история на Техникум по електротехника гр. Русе и ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов“ хиляди младежи и девойки са получили своето добро професионално образование. Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Учебният процес се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с богат педагогически опит. Гимназията разполага с модерно обзаведени кабинети и съвременни учебно-технически средства. През 2008 година по програма ФАР училището получи модерна компютърна техника и компютризирани тренажори за практическо обучение. Учебните програми, по които се преподава в гимназията са хармонизирани с Европейската кредитна система за професионално образование и обучение. Тази система е създадена да улесни признаването на резултатите от обучението в рамките на мобилността с цел постигане на професионална квалификация.

След завършване на гимназията много от нашите възпитаници продължават образованието си в университети в страната и чужбина по различни специалности. Други упражняват придобитата професия в областите на електроенергетика, електроразпределение, телекомуникации, компютърна техника. В съседство с гимназията се намират три средношколски общежития за ученици от други населени места.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content