Административно обслужване

Информация относно административните услуги на училището

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

– Дипломата се издава по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

–Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване;

 • Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.;

– Дипломатасе регистрира в съответната регистрационнакнигасъгласно приложение № 2от Наредба № 8/2016 г.;

– Следрегистриранетона дипломата, в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения.

 

 1. Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

 

 1. Такси или цени
  Не се дължат

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на дипломасе обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
 2. Наименование на административната услуга

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ПЪРВИЯ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В  XI КЛАС В НЕПРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА – ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ  ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149 от Закон за предучилищното и училищното образование.


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

– Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас;

– Изискванията към учениците за участие в приема са:

 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;
 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

– Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

 

 1. Начини на заявяване на услугата

Неприложимо (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
  Не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година


 1. Такси или цени

Не се дължат такси.

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Info-1806301@edu.mon.bg

 

12 Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

 


 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дипломи се получават на място в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе

Ул. „ПОТСДАМ“ No3

Ел. поща: info-1806301@edu.mon.bg

Телефони за връзка: 082/834946

Работно време:

Сутрин – от 8.00 до 12.00 ч.

Следобяд – от 12.30 до 16.30 часа

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление:

– Заявление се подава в ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – Русе. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация;

– Документи: заявление по образец, актуална снимка на матирана хартия – 2 бр., документ за промяна на имената – удостоверение за идентичност на имена (ако е приложимо);

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

–Дубликатътсе издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. Приунищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дубликатътсе регистрира в съответната регистрационнакнигасъгласно приложение № 2от Наредба № 8.

– Следрегистрирането им,дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочно.

 2. Такси или цени.
  Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугатa

info-1806301@edu.mon.bg

 


 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 133, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование.

 

 1. 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“– Русе.

 

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

Издава се на учениците, подали заявление.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.
  Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на мястов ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“- Русе.

 2. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.


 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен.

 2. Такси или цени

Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/чрез упълномощено лице.

 1. Наименование на административната услуга.

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38, ал. 6 от Закон за професионалното образование и обучение;

Чл. 133, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование.

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Подаване на заявление в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“  – Русе. В случай, че институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
 • Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе.
 • Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация сеподпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификациясе регистрира в съответната регистрационнакнигасъгласно приложение № 2от Наредба № 8/2016 г.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен.

 2. Такси или цени.

Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Национална агенция за професионално образование и обучение;

Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието и науката.


 1. Ред, включително срокове, за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд


 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101, ал. 1).

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“– Русе.

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.
  Лично .

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.


 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити.

 2. Такси или цени

Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК.

 

 1. 12Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. 13Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице.

 1. 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6в).

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“– Русе.

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“- Русе.

 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
  Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

Лично.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.


 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити.

 2. Такси или цени

Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

 1. 12Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. 13Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС/ЕТАП

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123до чл.128 вкл.).

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор  на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“- Русе

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“– Русе, на адрес: улица „Потсдам“ № 3. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подавана място в училището.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
  Не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен.

 

 1. Такси или цени
  Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  Регионалното управление на образованието

Министерство на образованието е науката

 

 1. Ред, включително срокове, за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

 2. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране.

Лично/чрез упълномощено лице

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 40  от Закона за професионалното образование и обучение


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от 

професия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация  по  част  от  професия.

 • Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на всички обучаеми  след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от 

професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

 • След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация
 1. Начини на заявяване на услугата.

Процедурите  по  валидиране  се  организират  след  подадено  от  лицето  заявление по 

образец до директора на ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочно.

 

 1. Такси или цени.

За всяка процедура от валидирането на професионална квалификация се разработват план-сметки. В план-сметките се включват всички преки и непреки разходи на гимназията. План-сметките се утвърждават от директора на ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе.Сумите за разходите, направени от ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе., за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния размер на разходите.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.


 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично/чрез упълномощено лице.

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 40  от Закона за професионалното образование и обучение


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от 

професия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация  по  част  от  професия.

 • Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на всички обучаеми  след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
 • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от 

професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

 • След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация
 1. Начини на заявяване на услугата.

Процедурите  по  валидиране  се  организират  след  подадено  от  лицето  заявление по 

образец до директора на ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочно.

 

 1. Такси или цени.

За всяка процедура от валидирането на професионална квалификация се разработват план-сметки. В план-сметките се включват всички преки и непреки разходи на гимназията. План-сметките се утвърждават от директора на ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе.Сумите за разходите, направени от ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – гр. Русе., за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния размер на разходите.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.


 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично/чрез упълномощено лице.

 1. Наименование на административната услуга

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Професионална гимназия електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе;


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация;
 • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;
 • Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8;
 • Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация се регистриратв съответната регистрационнакнигасъгласно приложение № 2от Наредба № 8;
 • СледрегистриранетоУдостоверението за професионално обучение и Свидетелството за професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения вРегистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

 

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

За издаване наУдостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен.

 2. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
  Не се дължат.

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация се обжалват по реда на АПК пред Административния съд.


 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице .

 1. Наименование на административната услуга

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 147 и чл. 148 от Закон за предучилищното и училищно образование


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор наПГЕЕ „Апостол Арнаудов“-Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

– Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление пообразец на училищетодо директора на приемащото училище.

– До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

– До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище,заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

– Директорът на приемащото училищедо три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

– Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училищеи необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

– В срок до три дни директорът на приемащото училищеинформира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление пообразец до директора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“-Русе лично или по пощата.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Заявлението по образец може да се изтегли по електронен път от сайта на училището, рубрика „Административно обслужване“..

 1. Такси или цени.
  Не се дължат.

 

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info-1806301@edu.mon.bg


 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

 1. Наименование на административната услуга

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПРОФЕСИОНАЛНИ  ГИМНАЗИИ, НА МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149 от Закон за предучилищното и училищното образование.


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на ПГЕЕ“Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

– За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

– За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

– Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

– Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

– Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред;

– Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година;

– Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на услугата.

Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образцина документи за организиранена дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната  година. Сред тези документи са:

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Заявление за класиране и насочване в профилиранипаралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование.

 

 1. Начини на заявяване на услугата

Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
  https://priem.mon.bg/

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година


 1. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Не се дължат такси.

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 1. Наименование на административната услуга

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ПЪРВИЯ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В  XI КЛАС В НЕПРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА – ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ  ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ


 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149 от Закон за предучилищното и училищното образование.


 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

– Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас;

– Изискванията към учениците за участие в приема са:

 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;
 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

– Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

 

 1. Начини на заявяване на услугата

Неприложимо (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
  Не се предоставя по електронен път.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната учебна година


 1. Такси или цени

Не се дължат такси.

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

info-1806301@edu.mon.bg

 

 

12 Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content