Актуално

Новини

Спортът е здраве, спортът е наша мисия за по-добър живот и настроение

Спортът е здраве, спортът е наша мисия за по-добър живот и настроение

На 16.05.2024г. в ПГЕЕ „ Ап. Арнаудов“- Русе се проведе…
Вечер на специалностите във Факултет ЕЕА

Вечер на специалностите във Факултет ЕЕА

На 14 май 2024г. в Канев център, факултет „Електротехника, електроника…
Удари последния звънец за дванадесетокласниците на Електрото

Удари последния звънец за дванадесетокласниците на Електрото

На 10 май 2024 г. Професионална гимназия по електротехника и…

Професионална гимназия по електротехника и електроника

За петдесет годишната история на Техникум по електротехника гр. Русе и ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” хиляди младежи и девойки са получили своето добро професионално образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Учебните програми, по които се преподава в гимназията са хармонизирани с Европейската кредитна система за професионално образование и обучение.

Специалности

Електрически инсталации

ПРОФЕСИЯ 522010: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ 5220109: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Трета степен на професионална квалификация

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Специалност Електрически инсталации  дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове електрически инсталациив жилищни и обществени сгради. Обучението в тази специалност дава професионални компетенции за:

 • монтаж, експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, осветителни тела, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;
 • полагане на кабелни и въздушни мрежи;
 • избор на схеми за електрозадвижване и регулиране на различни механизми;
 • работа с техническа и нормативна документация;
 • извършване  необходимото техническо обслужване на съоръженията;
 • прилагане на  методи за откриване на повреди, определяне на причините за тях и
 • отстраняването им;
 • работа с компютърни програмни продукти, специфични за специалността;
 • проектиране сприложен софтуер на електрически инсталации.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

 • фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации;
 • фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия;
 • фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването;
 • собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации.
Покажи

Компютърна техника и технологии

ПРОФЕСИЯ 523050: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ 5230501: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Компютърна техника и технологии дава на учениците необходимите знания и практически умения за диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства, инсталиране на  приложен софтуер според изискванията на клиента и предаване на компютърната система в завършен вид
Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • Правилно монтиране на компонентите на КС;
 • Откриване и отстраняване на проблеми и дефекти в КС и периферните устройства;
 • Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • Инсталиране и използване на приложен и специализиран софтуер.

Компютърните техници могат да работят в:

 • Фирми за монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника;
 • екип, който поддържа компютърните системи в големите организации;
 • търговски обекти  за  специализирана техника;
 • в собствени фирми, които се занимават с продажба, ремонт и поддръжка на компютърни системи и др.
 • кредитный портал
 • салон мебели
Покажи

Системно програмиране

ПРОФЕСИЯ 481020: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ 4810201: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Системно програмиране е една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда, свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.

Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • програмиране на съвременни езици, логическо и алгоритмично мислене;
 • приложения за мобилни устройства за всички популярни операционни системи;
 • умения за WEB дизайн с HTML 5, CSS 3, JavaScript и готови платформи;
 • създаване и управление на бази данни; компютърна графика и дизайн с Corel Draw и Adobe Photoshop;
 • поддръжка и асемблиране на компютърни системи;
 • изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна поддръжка;
 • инсталиране и администриране на различни операционни системи.

Системните програмисти намират професионална реализация във:

 • фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти;
 • фирми, които поддържат и обслужват информационни системи за клиенти;
 • български и чуждестранни фирми, работещи от разстояние.
Покажи

Приложно програмиране

ПРОФЕСИЯ 481030: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ 4810301: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

Специалност Приложно програмиране дава възможност на учениците да получат знания и умения, които да им позволят да работят като програмисти – разработчици на приложни програми. Пазарът на софтуерни разработки изисква реализиране на индивидуални проекти, предназначени за компании или групи потребители и тази индустрия е сред най-динамично развиващата се в сектора.

Завършилите тази специалност ще придобият знания и умения за:

 • работа с най-използваните езици за програмиране от софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Python, Java, PHP и други;
 • работа с алгоритми и  структури от данни;
 • същността на процедурното, функционалното и обектно-ориентираното програмиране;
 • използване на бази данни и технологии за достъп до данни;
 • практическа разработка на софтуер, изграждане на многослойни приложения;
 • програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер;
 • разработка на мобилни приложения.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във фирми от ИТ сектора като:

 • разработват и поддържат софтуерни приложения и системи;
 • извършват ИТ консултантска дейност;
 • разработват уеб приложения, мобилни приложения и игри;
 • изграждат облачни приложения;
 • осигурят подходящи решения на бизнес проблеми;
Покажи

Компютърни мрежи

ПРОФЕСИЯ 523050: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ 5230502: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Трета степен на професионална квалификация

с разширено изучаване на чужд език

дуална система на обучение

Специалност Компютърни мрежи дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на изграждането, поддръжката и ремонта на компютърните мрежи.

Завършилите тази специалност ще получат компетентности за:

 • изграждане и диагностика на компютърни мрежи;
 • поддръжка на компютърен хардуер и комуникационна техника;
 • използване на мрежови технологии и протоколи;
 • работа с виртуални и облачни технологии, безжични и оптични мрежови технологии;
 • мрежова и информационна сигурност.

Професионална реализация:

 • във фирми за изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи;
 • като системен администратор на компютърни мрежи;
 • техническо и програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи;
 • в собствена фирма – сервиз за поддръжка и ремонт на РС техника.
Покажи

На дневен ред

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content