„На пътя животът е с предимство“

В последния учебен ден на учебната 2023/2024г. ученици от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ се включиха в инициативата „29.06.2024г. – Национален ден на безопасността на движението по пътищата“, с написване на есе на тема „ На пътя е опасно “. В него те показаха, през своята призма и поглед, как виждат, как мислят, как анализират обстановката на пътя. Имаше идеи, критики и реално виждане на обстановката  в нашата страна.

Училищната комисия по БДП извърши следното класиране:

 1. Велизар Венциславов Великов – 11.д кл.
 2. Мариян Светославов Илиев – 11.г кл.
 3. Константин Недков Цокев – 11.г кл.

На 05.06.2024г. ученици от 10, 11 и 12 клас взеха участие в конкурс  за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“. Те създаоха 3D-макет на талисман по Безопасност на движението по пътищата, организиран от ДАБДП, в партньорство с МОН и ДАЗД. Конкурсът е под мотото: „Талисман, който ни пази на пътя“ и има за цел да насърчи учениците ни да приложат своите знания за безопасното  движение по пътищата в създаването на талисман по БДП, да бъдат променени нагласите им към нарушителите на пътя, да развие творческите им умения за повишаване на обществената чувствителност по темата.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content