Профил на купувача

Обща информация за ПГЕЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“-ГР.РУСЕ

Официално наименование
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“
Булстат
000522322
Адрес
ул.Потсдам 3
Населено място
град Русе
Пощенски код
7005
Държава
България
Лица за контакт
Стефка Мънгова – Директор
Младен Прокопиев – Заместник-директор по АСД
Валентина Габровска – гл. счетоводител
Телефон
тел. 082/84-60-96
Електронна поща
info-1806301@edu.mon.bg
Интернет адрес на възложителя
electroschool.com
Работно време
8.00-16.30
Допълнителна информация
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Ап. Арнаудов“ – Русе е възложител на обществени поръчки по чл.5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки.

Обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет на дейност 02649-2022-0001 „Изпълнение на СМР по изграждане на мултифункционално игрище в двора на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - Русе“лагане на обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: 02649-2022-0003 „Доставка и монтаж на оборудване за мултифункционално спортно игрище“

Обществена поръчка с предмет на дейност 02649-2022-0004 „Изпълнение на СМР по изграждане на мултифункционално игрище в двора на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - Русе“

Прекратени Обществени поръчки

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content