ДАРИТЕЛСТВОТО – УМЕНИЕ И ПРИЗВАНИЕ

Със завършването на учебните занятия, лятото не идва само с почивките на планина и на море, а и с мислите за новата учебна година. Като доказателство за това е състоялото се обучение за учители по програмата „Научи се да даряваш“, проведено в гр. София от 05.07 до 07.07.2024 г. и организирано от Български дарителски форум (БДФ).

В обучението бяха включени учители и други педагогически специалисти от много краища на страната, изявили желание да участват в дейностите, свързани с дарителството през учебната 2024/2025 година, като сред тях бяха и представителите на нашата гимназия – Силвия Русева – старши учител по английски език и Елеан Друмев – педагогически съветник.

В дните на обучението участниците, под вещото ръководство на Теодора Бакърджиева – изпълнителен директор БДФ  и на Боряна Кирилова, програмен мениджър на „Научи се да даряваш“, бяха въведени в темите за „дарителството“, „доброволчеството“ и „гражданското участие“ при работа с ученици, дарителските практики в страната, обучителните техники при работа с деца. Предоставена беше и бъдещата възможност на учителите да ползват обучителни ресурси от електронната платформа на „Научи се да даряваш“.

Форматът на срещата беше неформален и базиран на активно взаимодействие между всички участници и водещи. Интерактивните представяния по темите на програмата, практическите задачи и работата в малки групи бързо превърна непознаващите се участници в истински приятели, способни да участват активно в екипна работа и да споделят своя опит.

Според изпълнителния директор на БДФ Теодора Бакърджиева взаимодействието в хода на обучението е било толкова продуктивно, емоционално и вдъхновяващо, че освен връчените сертификати на нея ú се иска да прегърне всички участници едновременно.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content