Осмото издание на Иновативното младежко експо

На 4 юни 2024 г. в Канев център се проведе осмото издание на Иновативното младежко експо. Това събитие събра млади иноватори, студенти и предприемачи от различни университети и училища в България, които имаха възможността да представят своите проекти и идеи пред широка аудитория .

Ректорът на Русенски университет, проф. Пламен Кангалов, откри събитието с приветствена реч, в която подчерта значението на иновациите за бъдещето на обществото и ролята на младите хора в този процес.

Експото, организирано от Русенски университет, е част от усилията на висшето учебно заведение да насърчи иновациите и предприемаческия дух сред младите хора. Програмата включи демонстрации на технологични иновации, панелни дискусии с участието на успешни предприемачи и бизнес лидери, както и уъркшопи, насочени към развитието на практически умения. Участници в събитието бяха Светослав Димитров 12г, Максим Светославов 10д и Радин Райчев 10д клас. По забележителен начин  те представиха разработките „Система за индивидуално отчитане на отпадъци“, „Цифров термометър“, „Седемсигментна 3Д индикация“, предназначени да улеснят нашето ежедневие.

Осмото издание на Иновативното младежко експо завърши с получаване на сертификати за участие. Събитието за пореден път доказа, че Русенски университет е център на иновациите и предприемачеството в региона, а ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе е неимоверен техен спътник.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content