Атрактивно участие на ученици от ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" в Седмото иновативно младежко ЕКСПО 2023

На 5 юни 2023 г. ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе,  специалност „Приложно програмиране“, “Компютърна техника и технологии“ и “Системно програмиране“, се включиха в Седмото иновативно младежко ЕКСПО 2023, организирано от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе. Традиционно гимназията участва на изложението със собствени разработки и предизвиква засилен интерес сред участниците и гостите.

И тази година, пред щанда на училището имаше желаещи да видят и научат повече за разработките, приложението им и най-вече как работят.

Разработените проекти, участващи в изложението, са:

– „Интелигентна хранилка за птици“  на Ивайло Илиянов Христов от 12в клас

– „Дистанционно отчитане на тегло“ на Светослав Красимиров  Димитров  от 11 г клас

– „3D модели“ на Александър Радушев Лазаров от 10в клас.

Ментор на учениците е инж. Даниела Ненова – старши учител учебна практика.

За отлично представяне учениците получиха сертификати от организаторите.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content