Четвъртият випуск на НП "Обучение по ИТ умения и кариера", Модул "Обучение за ИТ кариера", получиха своите Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“

На 14.07., на кратка церемония, в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ бяха връчени свидетелствата за валидиране на професионална квалификация на четвъртия випуск на НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“ . През учебната 2022/ 2023 година се дипломираха общо 23 зрелостници, от Русе 6, от Разград – 8, от Добрич – 4, от Велико Търново – 1, от Горна Оряховица – 2 и от Търговище – 2.

Зрелостниците получиха своите Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ от г-жа Стефка Мънгова – директор на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, в присъствието на доц. Галина Иванова  -заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“ и Галя Стоянова – ЗДУД и координатор на програмата. Г-жа Мънгова приветства дипломантите за постигнатите успехи, за усвоените знания, умения и компетентности и им пожела успешна реализация в ИТ сферата. Според нея това е важна стъпка за изграждане и мултиплициране на връзката между училището, университета и бизнес-средите.

Вече шест години ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, е Обучителен център по Националната програма и организира и координира дейностите за области Русе, Разград, Шумен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Габрово и Добрич.

Кулминация на събитията по приключване на Випуск 2023 бе награждаването на изявените ученици и преподаватели от цялата страна, което се състоя на 16.07.2023 година в Етнографския музей в град Пловдив. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката – проф. Галин Цоков, националният координатор по програмата проф. Ивайло Старибратов, Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, както и гости, родители и медии.

От Обучителен център Русе грамоти получиха отличниците на випуска Мария Кирилова от МГ „Баба Тонка“- Русе и Боян Апостолов от СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, асистент Павел Златаров – преподавател от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе и Галя Стоянова от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – координатор за център Русе. Грамотите бяха връчени лично от проф. Цоков, който поздрави отличниците и подчерта, че много от учениците, преминали през програмата, вече работят в ИТ компании или продължават обучението си в тази сфера.  „Затова и държавата ще продължи да подкрепя тази инициатива”, обясни той и допълни, че досега по нея са инвестирани около 2 млн. лв. Според него това са устойчиви инвестиции, които тепърва ще дават плодове.

https://www.mon.bg/bg/news/5430

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content