Европейска седмица на програмирането в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“

От 16 до 18 октомври 2023 г. в ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе се проведе „Европейска седмица на програмирането” (EU Code Week).  Инициативата е насочена към отбелязване важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене. Училището ни проведе три събития, насочени към дигиталната грамотност и роботиката:

1. Състезание „Най-сигурна парола“. Под ръководството на инж. Мария Тодорова учениците от 12 д клас демонстрираха своята грамотност за начините за опазване и защита на личната информация.
2. табло с „9-те най-популярни езика за програмиране“. Учениците от 9 в клас, под ръководството на инж. Нина Радулова,  се запознаха с предимствата и недостатъците на различните видове програмни езици.

3.  Под ръководството на инж. Даниела Ненова учениците от 11 в клас демонстрираха познания в изграждане и симулиране на електронни схеми и процесите на микропроцесорното управление, което е в основата на роботизираните системи.

За своето участие училището получи сертификати!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content