Лекция на униформени служители пред ученици на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"

На 15.02.2024 г., в аулата на ПГМТ „Юрий Гагарин“, служители на II-ро районно управление на МВР – гр, Русе изнесоха лекция пред ученици от 12.клас на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе по безопасност на движение по пътищата.
Акцентите, които старши инспектор Пламен Росенов и старши инспектор Пламен Манчев поставиха пред учениците, са актуални за настоящи и бъдещи шофьори на МПС.
Особено внимание бе обърнато върху психо-моторните функции и бдителността на водачите и съобразяването им с действията на другите участници в движението.
Учениците слушаха с интерес примерите и последствията от неблагоприятното време за пътуване през отделните годишни сезони и високите скорости на движение.
Инспекторите търпеливо разясниха същността на някои важни пътни знаци и отговориха на всички поставени въпроси относно задълженията на водачите, административно наказателна отговорност и принудителните административни мерки.
Дванадесетокласниците ни не трябва да забравят:
1. че са млади шофьори, без нужния опит и има какво да учат както за живота, така и като управляващи МПС.
2. че трябва да бъдат отговорни и дисциплинирани на пътя не само към себе си, а и към останалите участници в движението.
3. че най-важното е да ЗАПАЗИМ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!

С благодарност към инспекторите от II-ро районно управление на МВР – гр, Русе!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content