МОН награди ученици от ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" - Русе

На 01 юни 2023г., в Министерството на образованието и науката бяха наградени участниците в конкурса за най-добра ученическа инициатива, в която участие взеха ученическите съвети на 188 училища от цялата страна. Конкурсните инициативи бяха в четири категории – „Училище без агресия“, „Изграждане на гражданско съзнание“, „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот“ и „Интеркултурно взаимодействие“.

Сред отличените в конкурса бе и ученическият съвет на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Ап. Арнаудов“ – Русе, които представиха своя проект в направлението „Училище без агресия“, озаглавен като „Аз, ти, всички – всички сме аз“.
Наградите връчи министърът на образованието и науката – проф. Сашо Пенов, който ги поздрави и по повод празника на детето 1 юни. Грамотата получиха учениците Боян Ганев 9-г клас, Илия Русев – 10-в клас и Александър Атанасов 11-г клас.

„Благодарим Ви за активността. Без да сте активни трудно ще постигате своите цели“. Продължавайте да творите, защото светът е на творците!“ им пожела още министърът на образованието и науката, каза той на учениците.

Зам.-министърът на образованието – г-жа Мария Гайдарова, представи пред участниците изработените със съдействието на МОН три кратки филма за агресията в училище, с които предизвика дискусия сред тях. За Боян, Илия и Александър се оформи убедеността, че чрез ученическия съвет трябва да се изгражда среда, в която се проявяват силите на приятелството, спортсменството и взаимопомощта, пораждащи колективно чувство на сигурност, т. е. „Всички ние сме аз“. Усещането, че един ученик не е сам, подкрепя и съдейства за продължаващи социално приемливи действия, чрез които и личностните проблеми намират своето косвено разрешение.

Пожелаваме на всички членове на ученическия съвет в училище още по-активно включване в училищните дейности и много бъдещи успехи.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content