Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“

Днес, 09.02.2024г. за поредна година в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе се проведе училищния кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. Партньори и организатори са търговска верига „Елимекс“. Участниците в двете възрастови групи IX- X клас и XI- XII клас бяха Виктор Димитров, Васил Борисов, Дани Димов и Христомир Паунов от IX г клас, Калоян Кирков и Владимир Димитров от ХI г клас и Данаил Димитров и Светослав Димитров от XII г клас. Състезанието се проведе в два етапа. В теоретичната част учениците показаха знания по електротехника, градивни елементи и схемотехника чрез попълване на тест. В практическата част изработиха електронни устройства „Мигащо сърце“ и „Електронно вземане на решения“, по готова схема, като монтираха елементите чрез запояване и ги задействаха. С грамоти бяха отличени първите трима участници от всяка възрастова група, както и с ваучели за пазаруване от магазините на търговска верига „Елимекс“. На първо място с най – висок резултат бе класиран Виктор Димитров – IХ г клас в първа възрастова група и Светослав Димитров от XII г клас във втора възрастова група. Благодарим на учениците за времето, което отделиха и усилията, които положиха за подготовката си! Поздравления за отличното представяне и пожелания за още по- големи успехи! Очакваме окончателното класиране за регионалния кръг в гр. Варна.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content