НЕ на кибертормоза

На 11.01.2024 г. ученици от ХІ клас на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ участваха в среща с представителите на „Зонта – клуб Русе“ под надслова: „Кибернасилие и тийнейджърство“.
Президентът на клуба, г-жа Стоянка Денчева, запозна младежите с дейността на „Зонта – клуб Русе“ като част от голямото семейство на Зонта интернешънъл, както и с проектната дейност на клуба по Ареа 05. Дистрикт 30, заключаваща се в превенцията на кибертормоза над жени и деца.
Госпожа Милка Трифонова направи обзор на съвременно развиващия се комуникационен свят, които учениците от гимназията изучават и познават. Тя подчерта, че въпреки познанието, в същия този свят дебнат кибер опасности, които прераствайки в тормоз, могат да костват на младите хора социалното благополучие, здравето и дори живота. Запозна подробно учениците с видовете кибертормоз и очерта социалния профил на хората, занимаващи се с кибертормоз, като подкрепи думите с кратък видеофилм, изработен от ГДБОП.
Психологът Петър Петров обясни смисълът на понятията превенция и интервенция, като изтъкна необходимостта от непрекъснатото себеусъвършенстване и непрекъснатото усвояване на новите познания в бързо променящия се свят и нуждата от изграждане на доверие между личността и близкото обкръжение, между личността и институциите. Дадоха се ценни съвети, как учениците могат да се предпазят от някои кибератаки.
В края на срещата г-жа Милка Трифонова показа всички телефонни координати за връзка с държавните институции, от които може да се потърси помощ и съдействие в случай, че някой стане жертва на кибертормоз.
Учениците от училищния ученически съвет осъществиха организационен контакт за бъдеща съвместна работа със „Зонта – клуб Русе“ по превенцията на кибертормоза над деца и ученици.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content