Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM

„Интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство” или DTAM накратко, е иновативна международна инициатива, в която Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) участва активно от 2020г.

В качеството си на обединяваща бизнеса, общността и образованието организация, РТИК инвестира значими усилия и средства в икономиката на знанието, допринасяйки за осигуряването на качествени възможности за формално и неформално образование, обмяна на опит и добри практики, както и ученето през целия живот.

В тази връзка, РТИК направи още една стъпка към тази своя цел, подписвайки Меморандум за сътрудничество с ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, чрез който двете организации затвърдиха своите партньорски взаимоотношения и обединиха усилия за успешното реализиране на инициативата DTAM. Целта на меморандума е да предостави първоначална рамка за сътрудничество и да улесни съвместната работа между страните, в области от общ интерес, особено образованието в сферата на дигитализацията и интелигентното производство и свързаните с тях технологии. Подобни меморандуми бяха сключени още и с ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе, както и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Проект DTAM се фокусира върху създаването на нова учебна програма, която цели да предостави качествено обучение на техници от средно високо ниво в ключови базови технологии за интелигентно производство. Обучителното съдържание е структурирано в 6 отделни модула, а именно:

DTAM Training Contents

Целта на проект DTAM е не само да предостави специализирано обучение, но и да подкрепи възможностите за сътрудничество между образователни институции, преподаватели, предприятия, работници и студенти. Обучителния инстументариум предлага още и:

 • Индекс на компетентност за цифрова трансформация: описва подходящите компетенции за уникален профил на професионално обучение и обучение на DTAM техник.
 • Методика на обучение: разработихме специална методология за обучение, предлагаща практически и теоретични насоки за предоставяне на учебната програма DTAM в курсове за първоначално (IVET) и продължаващо (CVET) професионално образование и обучение. Методологията е предназначена както за персонала на ПОО, така и за други организации, предоставящи учебната програма DTAM.
 • Учебно ръководство: създадохме цялостно ръководство за учебната програма на DTAM за бъдещи служители на H/VET, които биха искали да предоставят обучението като част от официално акредитирано обучение в курсове за ППОО и ППОО.
 • Дигитален инструмент за самооценка: Базиран е на интерактивна платформа, която включва няколко сериозни игри и допълнителни елементи за геймификация. Като първа стъпка, използвайки инструмента, учениците, които се интересуват от DTAM, ще извършат самодиагностика на своите меки и твърди умения, за да проверят състоянието на знанията си и въз основа на техните резултати да изберат интензивността на обучението за останалите на тяхното образование в курса.
 • Платформа за обучение: Интерактивната многоезична платформа на проекта DTAM е инструмент с отворен код за решения за електронно обучение, напълно персонализирани за нуждите на курса.
 • IoT Хъб: предоставя достъп до разработена IoT дигитална екосистема с цел надграждане на опита за електронно обучение. Това включва нашата специална платформа за обучение и специална настройка от 4 IoT лаборатории, изградени изцяло за целите на курса за обучение DTAM, интегрирайки всички необходими инструменти като raspberry Pi и сензори за завършване на обучението и ученето на DTAM.

Ако искате да получите безплатен достъп до обучителния инструментариум, създаден по проект DTAM, или сте институция в сферата на образованието, с която споделяме сходни мисии и желаете да си сътрудничим в области от взаимен интерес, ви каним да обединим усилия в името на развитието на качественото образованието. Свържете с координатора на проекта за България, г-н Айри Мемишев, чрез следният имейл адрес: amemishev@rcci.bg или на телефон: 082 825 875 за да научите повече.

Проект DTAM e финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Можете да научите повече за него, като посетите официалният му уебсайт, както и неговите социални медии във Facebook и Twitter.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content