Официална церемония „ПЪРВА КОПКА“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

На 04.07.2023 г. от 10,00 ч. в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе“. Договорът е на стойност 2 016 000 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени по проекта, са както следва:

 1. Топлоизолация на фасади.
 2. Абонатна станция и отоплителната инсталация – пълна подмяна на отоплителната станция, доставка и монтаж на нова абонатна станция.
 3. Вътрешен ремонт на сграда – подмяна на съществуващите врати с алуминиеви с ПДЧ пълнеж, частична шпакловка, боядисване.
 4. Подмяна на осветителни тела и осветителни крушки с енергоспестяващи.
 5. Достъпна архитектурна среда – подемна платформа за лица в неравностойно положение до първия етаж на сградата и рампа до входа на физкултурния салон; асансьорна уредба с 4 спирки от партер до 4-ти етаж; адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на 2, 3 и 4 етаж, идентични на изградената на 1 етаж.
 6. Пожароизвестителна инсталация с гласово оповестяване.
 7. Подобряване на прилежащо дворно пространство и спортна площадка.

Безвъзмездната финансова помощ за строително-ремонтните дейности по проекта за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе е 2 016 000 лв. с вкл. ДДС.

Гости на церемонията бяха: Г-жа Детелина Ачева – Зам.-областен управител на Област Русе, г-н Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет Русе, д-р Росица Георгиева – Началник на Регионално управление на образованието – Русе, г-н Енчо Енчев – Зам.-кмет на Община Русе, г-жа Таня Тодорова – Началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Община Русе, проф. д-р инж. Пламен Даскалов – Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет „Ангел Кънчев“, отец Светослав Георгиев от Православен храм „Св. Арх. Михаил“,  инж. Велизар Ранев – Управител на Дружество „Интерстрой“ и РСБ ООД, г-н Светлин Радков – Управител на Медия Интер Груп ЕООД – София, инж. Айдън Юсеинов – Директор на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе в периода 2006г. – 2017г., инж. Валерий Машев – Бивш възпитаник на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, д-р инж. Милчо Цонев – Председател на съвета на директорите на „Интертрейд“ АД и бивш възпитаник на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, представители на Дирекции Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър и Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол към Община Русе, учители, приятели на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе и медии.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content