Остани жив! Пази живота!

Поставяйки началото на всяка учебна година, с изключителна актуалност се налага въпросът за безопасността на движението по пътищата и опазването живота и здравето на всички участници в него.

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на пътната полиция  ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя с мотото „Остани жив! Пази живота!“ под патронажа на Министъра на вътрешните работи и Главна дирекция „Национална полиция“.

Като партньори в инициативата се включиха и учениците от 11-д клас на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ с класен ръководител Силвия Русева – старши учител по английски език и координатор на училищния клуб ЮНЕСКО, които заедно обсъдиха пътната обстановка около сградата на ПГМТ „Юрий Гагарин“, където в момента са организирани учебните занимания на двете училища.

В резултат на обсъжданията, учениците от 11-д клас организираха и проведоха на 21.09.2023 г. флаш моб под надслова „Предимството да пресичаш безопасно!“, с който учениците подкрепиха и Европейския ден на мобилността.

По собствена инициатива ученикът Ростислав Георгиев изработи проект за лого на инициативата и брошура „Остани жив! Пази живота!“.

В свое изказване пред учениците Силвия Русева отправи своята благодарност за инициативността, като пожела на всички да проявяват своята отговорност не само за един ден, а да имат активна гражданска позиция и с действията си да допринасят за намаляване на жертвите по пътищата.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content