Отбелязахме международния ден на толерантността

На 16 ноември учениците от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе отбелязаха Международния ден на толерантността.

„Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят“, гласи Декларацията за толерантността, приета от ЮНЕСКО.
Целта е да се предизвика вниманието на учениците и да се разясни, че толерантност означава уважение, приемане, откритост, общуване, свобода на убежденията, любов, приятелство и разбиране в нашия свят.

В Час на класа учениците от 11В клас дискутираха по темата и написаха своите принципи за толерантност с послания да бъдем толерантни към всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност, защото да си толерантен, означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки различията; да уважаваш другия, независимо какъв е той; да приемеш, че светът не е създаден само за теб.

Учениците посетиха осмите класове и раздадоха специално изработени символи – детелини с 10 златни правила на толерантността, като символ на доброта и толерантност, както и специално разработена анкета от Йордан Димов, която да направят в ЧК.
Учениците отправиха своите послания и позитивни мисли към другите на специално изработеното Дърво на толерантността.

Всеки човек е единствен и неповторим. Появил се е на този свят, за да изпълни дадена мисия. А обичайки себе си, ние се учим да обичаме другите! Обичайте се и към всяко живо същество се отнасяйте така, както искате да се отнасят с вас!

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content