Партньорско участие в проект на РТИК "DTAM Online Training Platform"

Във връзка с установени партньорски отношения между ПГЕЕ “Апостол Арнаудов“ и Русенска търговско-индустриална камара (РИТК), гимназията получи достъп до проект DTAM Online Training Platform. Платформата е част от дейността на РИТК – трансфер на знания, изграждане на ефективни партньорства и обмен на международен опит.

Дигиталната трансформация в напреднали производствени системи е интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство или накратко DTAM и е насочена към професионалното образование и обучение (ПОО) на програма Еразъм+ на ЕС.

Проектът предоставя ново учебно съдържание на тема „Дигитална трансформация“. Учебната програма ще помогне за увеличаване на работната сила от техници, способни да разбират, инсталират, конфигурират, наблюдават, анализират, прехвърлят данни и поддържат цифрови системи в напреднали производствени среди. По този начин ще бъде направена стъпка към преодоляване на критична разлика в уменията свързани с Индустрия 4.0 в ЕС, като междувременно се обърне внимание на регионалните нужди на всяка една от държавите участници.

Проектът предлага на своите партньори свободно да използват теми като дигитални умения, индустриална сигурност, трансверсални компетенции, облачни технологии, изкуствен интелект, машинно обучение и големи данни.

За информация посетете: https://rcci.bg/projects/dtam-digital-transformation-in-advanced-manufacturing-systems/#

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content