Първо място за ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" на конкурс-изложение Младежко техническо творчество"

На 9 и 10 ноември 2023 г. в гр. Горна Оряховица се проведе седмото издание на конкурсът-изложение „Младежко техническо творчество“. В него се включиха 47 екипа с над 170 участници от професионални гимназии, технически университети, иновативни фирми и индивидуални участници. Областите, в които се състезаваха, са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика и приложна механика.
Целта на инициативата е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри практики в областта на техниката, разработени от младите хора в страната.
Екипът на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе с ръководители инж. Даниела Ненова и инж. Павел Василев се представи с два проекта – “Автоматизирана система за филтриране на отпадъци“ на Светослав Димитров от XIIг клас, спец. “Компютърна техника и технологии“ и “3Д модели“ на Александър Лазаров от XIв клас, спец. “Приложно програмиране“.
Иновативните разработки направиха силно впечатление на журито и множеството посетители и заслужено заеха първо място – диплом, плакет на Община Горна Оряховица, 800 лева парична награда и награда от 100 лева от фирма „Елимекс“.
Благодарим на фирма Proxima – Русе и Амфибия Ам Кетъринг за съдействието и подкрепата на младите таланти от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов “- гр. Русе.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content