ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" - Русе връчи дипломи и свидетелства за професионална квалификация на Випуск 2023

На 22.06.2023г., в зала „Тържествена“ на Професионална гимназия по електротехника „Апостол Арнаудов“ – Русе се проведе церемония по връчване дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на завършващите дванадесетокласници. На тържеството присъстваха г-жа Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в РУО – Русе, доц. д-р Галина Иванова – заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“ и г-жа Кремена Илиева – финансов директор на фирма МИК-Грийн.
Преди да връчи дипломите, директорът на училището Стефка Мънгова им благодари за хубавите спомени и им пожела по пътя към успеха да бъдат заобиколени от правилните хора. Да следват смело своя полет и да сътворят в живота си една прекрасна история.
По решение на ПС грамота, луксозен формат, предметни и парични награди, бяха връчени на Мариян Владимиров Луков от XII в клас – за постигнати отлични успехи в учебната дейност през целия етап на обучение. Ученикът завършва с успех Отличен 6.00 и на Ивайло Илиянов Христов от XII в клас – за показани отлични резултати на Националната олимпиада по информационни технологии и присъдена диплома „Лауреат“.
За отличен успех бяха наградени още 9 ученици, които получиха грамоти и предметни награди от училището, от РУ „Ангел Кънчев“ и от фирма МИК-Грийн.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content