ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе има своя посланик на свободния дух

На 22 ноември 2023г., в присъствието на ученици и представители на ученическия училищен съвет от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе, на инж. Мария Димитрова – старши учител теоретично обучение, бе връчена статуетка „Посланик на свободния дух“.

 

Инж. Димитрова беше номинирана от училищния ученически съвет, които изработиха кратък видеоклип, за мотивират своя избор на учител. Според тях причините за номинацията не са малко: тя ги вдъхновява, стимулира ги към научаването на нови неща, подкрепя ги, приобщава ги, спомага за формиране на екипи, за разрешаване на конфликти и изграждането на стратегии, водещи до постигането не само на учебни и игрови успехи.

Мария Димитрова беше изненадана на своето работно място с представяне на видеото, което предизвика много емоции и силни вълнения. Посланието на младежите стигна до нея чрез г-жа Десислава Василева – представител на фондация „Русе – град на свободния дух“.

Конкурсът „Посланик на свободния дух“ – 2023г. се организира за десета поредна година от Община Русе и фондация „Русе – град на свободния дух“, които лично благодариха на учениците от училищния ученически съвет за инициативността, а на г-жа Мария Димитрова пожелаха да продължи полетът на духа и чрез успехите на нейните ученици.

Повече информация прочетете тук!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content