Походът на книгите

На 23.04.2023г.  ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе празнуваха Деня на книгата и авторското право.
Във връзка с кампанията ”Походът на книгите” бяха проведени няколко събития:
– С цел повишаване и насърчаване на интереса към четенето в периода 02 – 23 април ученици от 8 а и 8 в клас се запознаха с ролята на българската книга за развитието на мисленето;
– Представители на клуб ”Малката читалня” с ръководител госпожа Евгения Семова – старши учител по БЕЛ, се заеха с разпространяването сред приятели от всички паралелки на екземпляри от сборника ”Езопиада” на Радой Ралин, роден на 23 април 1922 г. Според направеното проучване беше избрана актуална за човешкото общуване басня, от която в часа на класа се оформи обща поука;
– Ученици от 8 в клас, заедно с клуба за четене, организираха кратка дискусия ”За и против честността”. Те бяха провокирани да преосмислят действията, като разбраха колко може да бъде опасно да задържаш в себе си завист и неискреност;
– Берай Осман и Петър Върбанов от 8 в клас, заедно с клуб ”Малката читалня”, подготвиха рекламно табло, в което се включиха откъси от басни и епиграми на видния български сатирик Радой Ралин. Бяха избрани най-добрите илюстрации и електронни корици на приключенски книги, изработени от осмокласниците.

Всички ученици се обединиха около идеята, че трябва хората да ценят високо труда на писателите, които се борят да пречистят света от лъжата и омразата в човешките взаимоотношения.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content