Покана към учениците, завършващи VІІ клас

Скъпи кандидат-гимназисти,

Заповядайте със свои съученици и родители на организираната Панорама на средното образование 2023 г. в периода от 08 до 10 юни 2023 г., от 17.00 ч. до 20.00 ч. пред алеята на хотел „Дунав плаза“ – Русе.

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе ще представи атрактивно специалностите си:

 • „Електрически инсталации“
 • „Приложно програмиране“
 • „Системно програмиране“
 • „Компютърна техника и технологии“
 • „Компютърни мрежи“

На щанд № 9 Ви очакват срещи с ученици и учители от гимназията, които ще Ви дадат възможност да получите детайлна и точна информация за предстоящия план-прием в гимназията през учебната 2023/2024г. и възможностите за професионална реализация.

Елате на събитието и се запознайте отблизо с желаната от вас професия и специалност!

Намерете пътя към мечтаната кариера!

Електрото е правилният избор за кандидатстване!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content