Отворен ден на професията в ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе

На 26.04.2023 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника“ Апостол Арнаудов“ – Русе се проведе Ден на отворените врати и Ден на професиите.

Гости на събитието бяха доц. Орлин Петров – ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“, Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в РУО, Димитър Димитров и Христо Минев от фирма Електра.

Ученици, родители и гости се потопиха в училищната атмосфера и разгледаха класните стаи, модерните компютърни кабинети, учебни работилници и лаборатории. На импровизирани щандове гимназистите от спец. „Електрически инсталации“, спец. „Приложно програмиране“, спец. „Системно програмиране“ и спец. „Компютърна техника и технологии“ показаха своите придобити през годините професионални умения и демонстрираха самочувствието си на вече изградени специалисти. Доказаха, че професията на електротехника, програмиста и компютърния техник са достойни за почит. Атракция за гостите бяха действащите електрически схеми, електронните устройства „Стрелата на Купидон“ и „Бягащи светлини“ по готова схема, проектът на Ивайло Христов от 12в клас „Интелигентна хранилка за домашни любимци“, с който той бе отличен с диплома „Лауреат“ от тазгодишната НОИТ, движещият се робот и дронът, който запечата любими моменти от събитието.

Най-малките гости на събитието бяха учениците от 7 клас на ОУ „Васил Априлов“, СУПНЕ „Фр. Шилер“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Никола Обретенов“. Те се включиха в ежегодно организираното състезание „Електрониката е моят свят“ 2023. Жури от ученици от 12 клас класира и връчи грамоти и награди на първенците.

Целият ден премина емоционално, в надпревара в организираните състезания:

-„ Да програмираш е лесно и интересно“- състезание по програмиране с ученици от 9 в и 9 д клас;

– Презентиране на техника на запояване върху печатна платка;

– „По пътя на електрическия ток“- състезание по електротехника с ученици от 9 а и 9 г клас;

– „За моята професия“ – презентация с ученици от 8- ми клас;

– Създаване на сайт „Моята професия“ от ученици от 10-ти клас;

– Презентации на английски език, свързани с изучаваните професии – с ученици от 11-ти клас;

– Конкурс по фотография „Улови мига“ – снимки от провежданите дейности по време на събитието;

– Филми, дискусии, реферати, свързани с професиите на гимназията.

Наградите за победители и участници бяха осигурени от партньори и приятели на гимназията.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content