Поредно отлично представяне на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ - Русе в ЕЛЕКТРОНИАДА 2023

На 8.04.2023 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе четвъртото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2023, насочено към ученици от гимназиалния етап, проявяващи интерес към електрониката и програмирането. В състезанието участваха отбори, сформирани от по трима участници, от градовете Русе, Варна, Бургас, Шумен, Видин, Гоце Делчев, Лом, Смолян, Долна Митрополия и Кнежа.

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ участва с един отбор в състав – Павел Стоянов, Ивайло Христов и Ивайло Димитров, ученици от 12 клас на професионалната гимназия и с ръководител инж. Даниела Ненова. В изключително оспорвана надпревара отборът се представи успешно и демонстрира работеща електронна схема. Учениците получиха сертификати за постигнати отлични резултати и награди от организаторите и спонсорите на състезанието.

Младежкото състезание ЕЛЕКТРОНИАДА се провежда в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с времетраене два астрономически часа. В теоретичния кръг участниците отговарят на дванадесет въпроса за време от 30 минути. Отговорите на въпросите са от затворен тип. Приложният кръг е с времетраене 90 минути, като участниците преминават през четири етапа с конкретни задачи – Изграждане на реална електронна схема, базирана на Arduino UNO, Алгоритъм за работа, Програмно осигуряване за подготвената схема, Тестване и измерване на изходни параметри.

След приключване на състезанието участниците представят разработките и демонстрират работата на устройствата пред четиричленно жури.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content