Клуб "Дигитален свят"

Клуб „Дигитален свят“ си е поставил амбициозната задача да положи основите на ефективното оползотворяване свободното време на учениците, чрез запознаване с нови, модерни и атрактивни методи за изработване на лого, колажи, календари, презентации и сайтове. Тук се развиват допълнително уменията за използване на съвременните информационни компютърни технологии – като участниците се учат да работят в интернет, събират, оценяват, синтезират и представят информация. Изграждат се качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения.

Ръководител на клуба е инж. Деяна Димитрова – главен учител, практическо обучение.

През учебната 2022/2023 година учениците от клуба:

– участваха в практически дейности за изработване на различни индивидуални логота и колажи, които използваха за направата на календари;

– от интернет извличаха текстове за  новогодишни късметчета, които раздадоха предпразнично на своите учители за Коледа, с което ги зарадваха и усмихнаха;

– изработиха поздравителни он – лайн картички на тема зимни празници]

– усвоиха знания и умения за създаване сайт чрез езика HTML и CSS]

– създадоха индивидуално сайтове по теми по техен избор и усвоиха умения за работа в Word – писане на текст с различен шрифт, цвят, форма на буквите, центриране, междуредие, многоколонен текст, научиха се да форматират пасажи от текст;

– проектираха и разпечатаха рекламни диплянки за клуба;

– уело използваха програмата „PowerPoint“ и различни обучителни сайтове, за изготвяне на презентация;

– дискутираха темата, свързана с изкуствения интелект и бъдещето на дигиталния свят; споделиха се мнения, опит и предположения.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content