Клуб "Земята - наш дом"

Клуб „Земята – наш дом“ надгражда знанията, свързани с устойчивото развитие и със здравословния начин на живот – оценяване на проблеми, свързани с въздействието на човешката дейност върху здравето ни и върху околната среда.  Стимулира се формирането на екологична култура на учениците чрез разширяване на знанията за природните ресурси, процесите и явленията, водещи към замърсяване на околната среда. Чрез дискусии и брейнсторминг участниците в клуба генерират идеи и извършват дейности от областта на приложната екология.

Ръководител на клуба е Борислава Чакърова – учител по биология и химия и опазване на околната среда.

През учебната 2023/2024 година училищните еколози:

– Извършиха дейности, подкрепящи кампанията „Капачки за бъдеще“ . Организаторите на кампанията „Капачки за бъдеще“ си поставят две основни цели: да събират пластмасови капачки, които се предават за рециклиране. С получените пари се закупуват кувьози и друга необходима техника за неонатологичните отделения в цялата страна, основно в по-малките градове. Така те се грижат едновременно за околната среда и за недоносените бебета на България. Едновременно с това, използвайки част от събраните количества, учениците от клуба решиха да вдъхнат втори живот на част от капачките, като ги превърнаха в красиви български шевици

– Включиха се в конкурса-предизвикателство „ Устойчива мода за по – добро бъдеще“

– Ученици от  ПГЕЕ“ Апостол Арнаудов“ гр. Русе участваха със своя проектна идея за създаване на нов бранд, с цел подкрепа на устойчивата мода. За целта, те преминаха и курс на тема „Мода и кръгова икономика“. Инициативата е част от дейностите по проект „Младежи в кръговата икономика“.Проектът Girls Go Circular цели да предостави на най-малко 50 000 момичета на възраст 14-18 год. с цифрови и предприемачески умения до 2027 г. чрез програма за онлайн обучение по кръгова икономика. Проектът се осъществява в подкрепа на Действие 13 — Насърчаване участието на жените в НТИМ от План за действие в областта на цифровото образование на Европейската комисия.

– Проведоха дебати по тематичните направления на заниманията по интереси

– За втора поредна година клуба гостуваха на д-р инж. Красимир Марков от Транспортният факултет към РУ“ Ангел Кънчев“, където той изнесе лекция на тема  „Екологията в транспорта“, след което се проведе дебат по темата. Учениците имаха възможност да видят и самите двигатели и инструментите за измерване на различните видове замърсители и да обсъдят методите за ограничаването им. Запознаха се с работата на хибридните автомобили, преход към едно по–устойчиво бъдеще.

– Посетиха Екомузей с аквариум – Русе. Там е представено съжителството на човека с природата, многообразието на животински видове и защитените територии по поречието на река Дунав. Музеят вплита в своя разказ традиционния поминък на местните общности и отношението им към заобикалящата ги природа.

– Отбелязаха 22 април – Ден на Земята, като клубът създаде информационни табла и проведе дискусии за важността на опазването на ресурсите на нашата планета, защото тя е нашият единствен дом. Чрез тези инициативи се насърчиха съзнателнота отношение към околната среда и устойчивия начин на живот.

– Взеха участие в Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и има за цел превенция на поведенческите и рискови фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето. Клуб „Земята – наш дом“ се включи активно  и към момента е класиран в първата фаза на конкурса.

През учебната 2022/2023 година учениците от клуба:

– запознаваха се с видоведете замърсители, получени в резултат от производствената дейност;

– проучиха методите за пречистване на водите;

– видяха екологичните производства на биодизел и строителни материали;

– обсъдиха приложението на стъклото;

– дискутираха проблемите на екологията в транспорта;

– изследваха алтернативните източници на енергия.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content