Клуб "Електроника за бита"

В клуб „Електроника за бита“ участниците прилагат специфичните си знания и умения за изработване и ремонт на електронни устройства, приложими в бита и съвместими с контекста за зелени технологии.

Истинско удоволствие е, когато от собствените ръце парченцето гетинакс става платка, на която се реализира електронната схема, а след това се оживява като ново електронно устройство.

Тук се изработват токоизправители, различни регулатори, електронни включватели и изпълнителни устройства.

През учебната 2023/2024 година ръководител на клуба е Константин Бунжев – старши учител, практическо обучение и под негово ръководство членовете на клуба:

– Посещаваха фирма за електронни компоненти „Пасат електроникс“, къдете провеждаха занятия в специално оборудвана работилница с необходимите измервателни уреди и инструменти и се запознаха със спецификата на работа с електронни елементи.

– Монтираха печатни платки за приложни електронни устройства, като участниците проучваха принципите на работа.

– Участваха в училищния и регионалния етап на националното състезание по електроника „Мога и зная как“, което се провежда от 2014 г. съвместно с търговска верига “Елимекс”.

– Проведоха демонстративно занятие в Деня на отворените врати на училището на 26.04.2024 г.

За учебната 2022/2023 година ръководител на клуба е Анелия Вълева – старши учител, практическо обучение.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content