Електрониката е моят свят

Състезанието „Електрониката е моят свят“ традиционно се организира и провежда през всяка година и е посветено на учениците от VІІ клас, които правят първите си стъпки в електрониката и имат желание тя да стане тяхна професия.  То се провежда в два състезателни кръга с общо времетраене 1 астрономически час. Всеки отделен кръг и етап носи определени състезателни точки на отбора. Максималният брой точки е 100.

Отборите се формират от трима ученици, като препоръчително е да има представители  с технически умения и знания в областта на информационните технологии.

       1. Теоретичен кръг

Участниците във всеки отбор съвместно отговарят на 10 въпроса за време от 20 минути. Отговорите на въпросите са от затворен тип. Максималният брой точки от теоретичния кръг е 40 точки

        2. Приложен кръг

Този кръг е с времетраене 30 минути, като участниците от всеки отбор изпълняват конкретна приложна задача в два етапа:

Максимален брой точки за приложен кръг е 60 точки.

         I етап –Сглобяване

Сглобяване на електронните компоненти по зададената схема.

Максималният брой точки за Етап-Сглобяване е 40 точки

         II eтап-Тестване

Демонстрация на електронната схема пред жури

Максималният брой точки за Етап- Тестване е  20 точки

За крайното класиране се вземат под внимание и времето за изпълнение на приложната задача.

Журито за оценяване е съставено от ученици в 12 клас.

Наградният фонд се осигурява от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.

През учебната 2022/2023 година участници в състезанието бяха деца и ученици от ОУ „Васил Априлов“, СУПНЕ „Фр. Шилер“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Никола Обретенов“.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content