Клубове "Компютрите в екип" и "Гейминг концепции"

Концепция ли е? Екип ли е?

Става дума за два еднакви клуба, събиращи ентусиазма и младежката енергия, свързани с електронните спортове.

В групата „Компютрите в екип“ участват учениците от VІІІ и ІХ клас, които екипно решават казуси и конфликти в електронна среда и създават алгоритми за работа.

В групата „Гейминг концепции“ се обединяват всички ентусиасти от Х, ХІ и ХІІ класове за създаване на игрови концепции и стратегии, както и да упражняват електронните спортове.

Ръководител на все по-нарастващите групи е инж. Мария Димитрова – старши учител по компютърни науки.

През учебната 2023/2024 година младите ентусиасти от клубовете:

– разглеждаха и обсъждаха интересни теми, свързани с  гейминг кариера, здравето на геймърите, междуличностна комуникация.

– популяризиха индивидуалните и груповите си постижения в Деня на розовата фланелка, като направиха табло във фойето на Корпус 2, раздадоха панделки с розов цвят на всички ученици и учители и публикуваха успехите си в сайта на училището, фейсбук и в инстаграм.

– през цялата година организираха и провеждаха срещи между ученици от цялата страна, участници в електронните спортове.

През учебната 2022/2023 година участниците в двете групи:

– организираха и проведоха първия в училището Ден на розовата фланелка;

– класираха се на първо място в училищната ESpotrL от 36 участващи училища от цялата страна;

– присъди се MVP (най-полезен играч) на Валентин Маринов, капитан на отбора

– направиха публикации в сайта на училището, във фейсбук, в инстаграм;

Дейността на младите електронни спортисти беше отразена във вестник „Бряг“ и с репортаж по БНТ-1.

А за да се печели, означава да има екип, а екипът да сътворява концепция.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content