Клуб "Лека атлетика"

Главната цел на клуб „Лека атлетика“ е комплексното развитие на двигателните способности с приоритет на скоростно-силовите качества и на способностите за координация на локомоциите, усъвършенстване на основните и специфичните спортно-технически умения от леката атлетика, способстващи за активни спортни занимания в свободното време и участия в състезания.

В клуба освен проявяващите силен интерес към леката атлетика членуват още и трима активно спортуващи лекоатлети и един триатлонец.

Дейностите на клуба обхващат всички видове дисциплини в леката атлетика, като са групирани в категории спрямо правилника на световната федерация по лека атлетика (IAAF): бягания – спринтове, средни и дълги бягания и маратон, скокове – вертикални и хоризонтални, хвърляния и щафетни бягания.  Всеки от учениците е запознат с отделните дисциплини и притежават опит в състезателни симулации по време на занятията

Ръководител на клуба е Александра Рибарова-Димитрова – учител по физическо възпитание и спорт.

През учебната 2022/2023 година участниците:

– подобряваха общата си физическа подготовка;

– упражняваха лекоатлетическите дисциплини;

– проведоха вътрешноучилищно състезание по лека атлетика;

– със съдействието на СЛАК „Дунав“ – Русе се напреварваха с професионално спортуващи състезатели.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content