Клуб "Малката читалня"

Мисията на училищния клуб „Малката читалня“ е да стимулира и усъвършенства четивните умения и да надгражда критическото мислене у учениците.

В клуба се обсъждат литературни произведения от различни жанрове, откриват се разликите между дадена литературна творба и филма/театралната постановка, създадени по тази творба. Провеждат се проучвания на литературни източници и връзката им с даден исторически момент. Дискутират се историографски, етнографски и културни проблеми.

Ръководител на клуба е Евгения Семова – старши учител по български език и литература.

През учебната 2023/2024 г. „Малката читалня“:

– отбеляза на 17 ноември, Деня на четенето с ревю и състезание за прочит с различни интонации на откъси от вечни книги (“Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков), създаване на декорации  с лаврови венци за табло със символи, образи и литературни цитати.

– представи пред учениците и учителите от гимназията темата ”Великите европейци” в съревнование с духа на времето – изкуствения интелект (включително викторина) на 7.12.2023 г, което беше отразено и в сайта на РУО-Русе.

– в периода 2- 23 април 2024 г. издигна и проведе инициатива под надслов ”Походът на книгите”: проучване сред осмокласниците за избор на басня от сборника ”Езопиада”на Радой Ралин и оформяне на обща поука; организиране на  дискусия ”За и против честността”; подготвяне на  рекламно табло с откъси от басни и епиграми; състезание за най-добра илюстрация и електронна корици на приключенска книга,

– публично четене в близост до паметници на бележити българи.

– отбелязване на 24 май Ден на славянската книжовност с изложба на ръкописи от 10 до 18 век с красотата на кирилицата и глаголицата.

– създаден беше сценарий за публична изява на клуба с активното участие на Давид Габаров от 8-в клас.

През учебната 2022/2023 г. клубът:

– на 15 декември 2022 г. публично представи темата “Български свещени места“ с активното участие на Максим Светославов от 9 д клас. Използвани бяха снимки  и ценни  кадри от пътувания из страната от гледната точка на културния и религиозния туризъм в България.

– на 23 февруари 2023 г., отбеляза Общоучилищната седмица на четенето и 200 години от рождението на възрожденския учител Найден Геров,създател на науката за българския език.Учениците от клуба участват заедно с 10 в,10 д,12 г . Темата на публичното представяне е ”Диалектите в езика на българските писатели”.

– проучи наличните тренировъчни тестове за подготовка за външно оценяване 10 клас и ДЗИ БЕЛ 12 клас;

– коментира чрез различни сценарии на грешки в областта на езиковата култура и причините за слабостите в писмената и устната реч;

– проучи и създаде презентация за турските думи в езика на Иван Вазов и мястото на чуждостта в българската езикова и литературна култура;

– изработи анотации за книгите “Наполеон-автобиография” и “Хан Тервел”;

– обсъди и редактира резюме на бестселъри и автобиографии;

– проведе дискусия за ролята на аудиокнигите.

 

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content