Клуб "Млад проектант"

Клуб „Млад проектант“ надкражда специфичните умения и компетенции на участниците при изработване на технически проекти и тяхното документиране. Проследават се етапите при проектиране, като се прови пренос и прилагане на знания не само от професионалните оласти на електрониката и компютърната техника, но от маханиката, производството на материали и техническите средства за безопасност.

Ръководител на клуба е инж. Десислава Цанева-Йорданова – учител, практическо обучение.

През учебната 2023/2024 година младите проектанти:

– Инсталираха успешно и разучаваха работата със софтуерния продукт – AutoCAD.

– На 24.10.2023 г., посетиха фирма „ЕНБИС“ ЕООД, в която инж. Йордан Йорданов ги запозна със начините и тънкостите при проектиране и изграждане на сигнално охранителни системи и системи за видеонаблюдение.

– На 11.11.2023 г., гостуваха на фирма „Техоноком“ ООД, където бяха запознати от инж. Валентин Йорданов с работната среда за проектиране и поддържане на противопожарни системи и уреди, беше им направена демонстрация в реална среда и им беше обяснено как се използват противопожарни средства.

– На 09.12.2023 г. проведоха занятие във фирма „Екофол“ АД, където инж. Десислава Цанева показа иновативни методи при проектиране на конвенционални пожароизвестителни системи с демонстрация в реална среда работеща такава система.

През учебната 2022/2023 година участници от клуба:

– изучаваха работата с AutoCad;

– придобиха увереност при работата със софтуерния продукт;

– усвоиха специфичните правила при проектиране;

– разпознаваха и разчитаха проекти на системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение и сигнално охранителни системи;

– на 15.11.2023 г. посетиха фирма „Техоноком“ ООД, където наблюдаваха проектирането и поддържането на противопожарни системи и уреди,

– на 10.01.2023 г. гостуваха на фирма „Екофол“ АД, където проучваха реалната работна среда на пожароизвестителните системи.

– на 14.02.2023 г. проведоха занятие във фирма „ЕНБИС“ ЕООД, в която изучаваха основните методи за проектиране и изграждане на сигнално охранителни системи и системи за видеонаблюдение.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content