Клуб "Първи стъпки в журналистиката"

В училищния клуб „Първи стъпки в журналистиката“ се получават на познания за журналистиката чрез използване на естествения интерес и любопитство на учениците. Надграждат се уменията на младите хора за създаване на текст и усъвършенстване на компетенциите за публична реч, прилагайки нормите на съвременния български език. Укрепват на социокултурните компетeнтности и творческото участие на учениците в общоучилищния живот.

Ръководител на клуба е Любомир Гатев – старши учител по български език и литература.

През учебната 2022/2023 година учениците от клуба участваха в следните дейности:

1. Запознаха се с професията журналист, видовете журналистика и с Етичения кодекс на журналиста.

2. Изучаваха нормите на СБКЕ и редактираха текстове с различен тип грешки.

3. Подготвиха коментар и четоха текстове от различните видове стил в СБКЕ.

4. Проведоха работни упражнения за откриване на различни видове тропи и художествени похвати.

5. Проучиха видовете речници.

6. Подготвиха и проведоха дискусия относно Свое и чуждо в българската реч (Чуждици, Заемки, Историзми и Неологизми).

7. Участваха в беседа, свързана с пресата и хибридната война, жълтата преса и електронната преса.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content