Клуб "Интелект"

Училищният клуб „Интелект“ е най-старият клуб в гимназията, създаден още през далечната 1991 година и неотменно се води от г-жа Надя Кирякова.

Главната задача на клуба е да развива интелектуалния потенциал на учениците чрез обсъждане на литературни произведения, кино- и театрални представления, запознаване с държавните институции и развитието на Русе като важен исторически, икономически, културен и социален център.

Учебната 2022/2023 година беше посветена на Русенските институции за сигурност, защита и отбрана, заради което:

– участниците се запознаха с историята на Пети полк;

– нагледно в клуб „Академик“ научиха как да се ориентират в града и в природата;

– посетиха Районен център 112, където бившата възпитаничка на училището, Красимира Василева презентира дейността на центъра;

– проведоха редица срещи с прокурор Пламен Петков, от когото научиха за развитието на военното дело в Русе, военното образование, структурата и функционирането на съдебната система.

– отбелязаха важните за Русе събития: Мартенски музикални дни и 135 години от основаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“;

– срещнаха се с художниците Николай Колев и Цоньо Цонев в Русенската художествена галерия и разгледаха картините, посветени на празника на Русе;

– В навечерието на 24 май гостуваха в най-старото русенско читалище „Христо Ботев“;

– по повод историческите дати и чествания посетиха музеите „Баба Тонка“, „Къщата на градския бит“, „Пантеон на възрожденците“, паметника на Васил Левски и паметника на моряка.

– в Деня на кръводарителя посетиха Центъра по трансфузна хематология в УМБАЛ „Канев“.

– посетиха кинопрожекция и обсъдиха филма „Пазители на Галактиката“.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content