Предстои изграждане на СТЕМ център в ПГЕЕ "Ап. Арнаудов" - Русе

С цел подобряване дигиталната грамотност, мотивацията за учене и насърчаване интереса и уменията на учениците ни в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика и ИТ, в ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ предстои изготвяне на проектното предложение за изграждане на STEM център и 6 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).

Идеята на училищния екип е да обособи СТЕМ-центъра на 4-я етаж, източно крило, като модернизира и оборудва ново пространство, в което младите електротехници и програмисти ще придобиват умения за работа по проекти, работа в екип, внедряване на дигитални технологии чрез използване на добавена и виртуална реалност и на изкуствен интелект в преподаването и обучението на ученици.

STEM кабинетът е мястото, където учениците ще могат да се обучават фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Те ще вземат участие в експерименти. Всеки урок, освен знания, ще води и до придобиването на различни умения и компетентности.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content