Мога и зная как

Състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“ се провежда от 2014 г. съвместно с търговска верига „Елимекс“.

Всяка учебна година учениците от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ се подготвят с голямо желание за традиционния училищен кръг на състезанието под ръководството на учителите Константин Бунжев и Анелия Вълева. С интерес се монтират печатни платки за светлинни индикатори, ефектно осветление, регулатори, звукови генератори и др.п.

По регламент, състезанието протича в два етапа. В първия етап учениците решават теоретичен тест от областта на електротехниката и електрониката. Във втория – монтират печатна платка за електронно устройство.

Специална комисия от учители и специалисти от фирма „Елимекс“ оценява теоретичния тест и изпълненото практическо задание. Отчитат се времето на изпълнение, качеството на монтираните елементи, чистотата на спойките и пускането в действие на готовото електронно устройство.

Класирането се извършва по постигнатите резултати между професионалните гимназии от Североизточна България. Класиралите се първите три места училища премерват своите знания и умения в Регионалния кръг, провеждащ се в Технически университет – Варна, като между тях са и учениците от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content