Състезание по БДП в Електрото

На 20.02.2024г. учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе взеха участие в организираното състезание по БДП. Бяха сформирани 4 отбора, по специалностите:
Отбор А – специалност – „Електрически инсталации“
1. Виктор Илиев – VIII a
2. Емре Джелайдинов – IX а
3. Стефани Николова – X a
4. Тодор Войков – XI a
Отбор В – специалност – „Приложно програмиране“
1. Момчил Кулев – VIII в
2. Валентина Георгиева – IX в
3. Петър Ангелов – X в
4. Севастиян Салимов – XI в
Отбор Г – „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“
1. Вилиян Иванов – VIII г
2. Самуил Камбуров – IX г
3. Алейна Шефкъ – X г
4. Илиян Флоров – XI г
Отбор Д -„Системно програмиране“
1. Борис Енчев – VIII д
2. Мелен Самиева – IX д
3. Диян Дончев – X д
4. Симеон Кръстев – XI д

Състезанието по БДП се провежда за втори път в гимназията и добива популярност. Отборите попълваха тест от 30 въпроса от учебното съдържание по БДП, работиха спокойно и се справиха по-бързо от определеното време.
С минимална разлика журито определи и победителите:
Първо място – отбор „Електрически инсталации“;
Второ място – отбор „Компютърна и техника и технологии“;
Трето място – отбор „Приложно програмиране“.

Състезания по БДП се организират и провеждат в изпълнение на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030г на МОН и Училищната програма по БДП. Има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение по пътя и е свързано със спазването на общовалидни правила и норми за лична и колективна безопасност.

 

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content