Спортен турнир 2024

На 07.03.2024г. между всички  класове на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе се проведе спортен турнир, в който бяха включени следните спортове:

 1. Дърпане на въже.

Участници бяха всички класове. В изключителната надпревара между 20 паралелки, фурор направиха 8-а клас! Но опитът доминира и 10д клас не дадоха шанс на младите звезди!

 1. Народна топка.

Участници – 8-те класове.

Победители са 8а клас, но … 8в клас трудно предадоха първото място.

 1. Силови спортове.

Индивидуално участие от всички възрастови групи.

Първо място с най-много набирания е  Мариян Илиев от 11г клас. Изключително добре се представиха Мирослав Петров от 11в и  Богомил Василев от 11в клас.

 1. Шахмат и Тихи игри:

Победители:

За 8- ми клас – Калоян Коларов, 8в клас;

За 9- ти клас – Виктор Колев, 9а клас;

За 10- ти клас – Радостин Атанасов, 10д клас;

За 11-ти клас – Кристиян Христов, 11г клас

 1. Футбол.

Съвсем не беше оспорвано! 10д- Шампиони!!!

 1. Стрийтбол.

Участници бяха ученици от 11-те  и 12-те класове.

Победители 11г клас!

 1. Волейбол.

Изключителна драма за първото място между 11д клас и 12в клас!

Както традицията повелява, 12 в клас станаха шампиони и пожелаха на 11д клас достойно да ги заместят в идната година.

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, всички класни ръководители и учителите по Физическо възпитание и спорт изказват благодарност на своите ученици. Пожелаваме им повече спортни емоции!!!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

 1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

 1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
 2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
 3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
 5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
 6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content