Участие на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе в кръгла маса, организирана от катедра Педагогика на Русенски университет "АнгелКънчев"

На 07.06.2023г. директорът на ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе – г-жа Стефка Мънгова и педагогическият съветник на гимназията – г-н Елеан Друмев, взеха участие в кръгла маса на тема: „Оптимизиране на практическата подготовка на студентите педагози във взаимодействие с образователните институции и социалните услуги – предизвикателства и решения“, организирана от Факултет „Природни науки и образование“, катедра „Педагогика“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“.

След официалното откриване и приветствията от академичното ръководство на университета, Община Русе и Регионално управление на образованието – Русе, на присъстващите бяха представени презентации за педагогическата практика на студентите в образователните и социални институции и предизвикателствата, които стоят пред тяхната подготовка.

На проведената дискусия бяха предложени решения за оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите педагози.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content