Ученик от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ е сред най-добрите в страната по информационни технологии

От 26 до 28 април ученици от цялата страна се събраха в град Бургас, за да вземат участие в Националната олимпиада по информационни технологии. За втора поредна година, сред тях бе ученик от нашата гимназия – Светослав Димитров от 12г клас с ръководител инж. Даниела Ненова.

Олимпиадата протече в два кръга – в първия учениците решаваха индивидуално тест по информационни технологии, а през втория защитаваха разработените от тях проекти пред Националната комисия.

Нашият участник впечатли публиката и журито със своя проект „Система за индивидуално отчитане на отпадъци“. Ученикът е с много добър резултат и в крайното класиране зае 11 място в категорията „Големи обеми от данни“.

Светослав Димитров е пример за учениците, които с посветеност и усърдие могат да постигнат високи резултати в сферата на ИТ. Той показва, че с правилната мотивация и упорит труд нищо не е невъзможно. В бъдеще това младо талантливо момче със сигурност ще постигне големи успехи и ще се утвърди като истински професионалист в областта на електрониката.

Благодарим на Светослав за поредния успех, който донесе на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“!

Благодарим и на инж. Даниела Ненова, която с високия си професионализъм, за пореден път мотивира и подготви наш ученик за това престижно събитие от национален мащаб.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content