351565575_248832384419928_2388291973197584490_n
Стефка Мънгова - директор
Длъжност: Директор
Образователно квалификационна степен: Висше - Магистър
Специалност: Информатика и информационни технологии в обучението
Професионална квалификационна степен: Втора

Родена в гр. Русе. През 1991 завършва ЮЗУ в Благоевград, специалност: Трудово политехническа подготовка, а през 2009 г. – специалност „Информатика и информационни технологии“ в РУ „Ангел Кънчев“- Русе. Работи последователно в Регионален инспекторат по образованието като старши експерт, в СУ „В. Левски“ като зам.-директор и в ПГО „Недка Иван Лазарова“ като ръководител на направление ИКТ. Притежава ІІ професионално-квалификационна степен „Организация и управление на средното образование“. През 1999г. специализира „Организация и управление на образованието и дидактически и образователни технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София.

Директор на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе от 01.09.2022 г.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content