Вечер на специалностите във Факултет ЕЕА

На 14 май 2024г. в Канев център, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на РУ „Ангел Кънчев“ организира „Вечер на специалностите във Факултет ЕЕА“

Водещият  на събитието, доц. д-р Йордан Калмуков – заместник-декан по научната дейност на факултета, приветства гостите – академичното ръководство на РУ „Ангел Кънчев“, представители на партньорски фирми, като Интермедия ООД, Musala Soft, ФААК България ЕАД  и др. Сред гостите бе г-жа Галя Стоянова – заместник-директор по учебната дейност в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“.

Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани от проф. д-р инж. Пламен Кангалов – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и доц. д-р Вяра Русева декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“.

Събитието продължи с тържествено връчване на награди на студентите с отличен успех и участниците в студентската научна сесия и конкурсите, организирани от факултета. Сред наградените има и много наши бивши ученици, които се справят отлично като студенти и активно участват в събитията на факултета. Партньорството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ с факултет  „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“ спомага нашите ученици и техни бъдещи студенти да бъдат мотивирани и уверени, че ще станат добре подготвени специалисти.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content