”Великите европейци” в съревнование с духа на времето - изкуствения интелект

На 7 декември в сградата на ПГМТ ”Юрий Гагарин”, гр. Русе ученици от клуб “Малката читалня” от ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”, с ръководител госпожа Евгения Семова, направиха своето публично представяне на тема “Великите европейци”.

Сред гостите бяха учениците от VIII д клас с класен ръководител госпожа Татяна Димитрова, заместник-директорът госпожа Галя Стоянова, инж. Деана Димитрова – главен учител, госпожа Милена Дамесова, класен ръководител на VIII в клас и родители.

Водещи на събитието бяха Виктор Маджуров и Максим Светославов от Х д клас, а като трети водещ се включи изкуственият интелект, с когото зрителите сравняваха уменията на учениците от клуба за четене.

Презентацията, озвучена с музиката на Вангелис и Бергерсен, се отличаваше с характера на предизвикателство. Акцентът на мероприятието беше върху автобиографията на Наполеон, идолите Цезар, Александър Велики, Анибал. Бяха включени стратегии за успех, с които знаменитият пълководец вълнува въображението на всички романтици и става важна част от Българското възраждане и произведенията на Вазов, Ботев, Раковски. Бяха проследени събития с велики личности в европейската история, които са оставили неподозирани следи върху съвременния език. Срещата на Александър Велики с философа Диоген подчерта, че и изключителните личности трябва да се замислят за истинските ценности в живота.

Чрез викторината за финал всички имаха възможност да затвърдят наученото като гордиев възел или името на богинята на победата Нике. По време на открития урок публиката получи домашно – да се открият три грешки, допуснати от робота. Установи се, че изрази с определено ударение, както и произнасянето на годините все още го затрудняват, както че ние, хората, има на какво да научим изкуствения интелект.

Водещите Виктор Маджуров и Максим Светославов от 10 д, четците Петър Върбанов, Павел Павлов, Берай Осман от 8 в, Кристиан Кременов от 8 д клас получиха похвала за работа в екип, а за креативност – Давид Габаров, който работи върху дизайна и анимациите на самата презентация.

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content