Випуск 2024 получи своите дипломи за зрелост

На 21.06.2024г., в зала „Тържествена“ на обновената Професионална гимназия по електротехника „Апостол Арнаудов“ – Русе се проведе церемония по връчване на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2024.

Гости на тържественото събитие бяха г-жа Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в РУО – Русе, доц. д-р Йордан Калмуков – заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“, проф. Анелия Манукова – ръководител катедра „Електроника“ във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ към РУ „Ангел Кънчев“ и г-жа Кремена Николова – представител на бизнеса.

Преди да връчи дипломите, директорът на училището, г-жа Стефка Мънгова приветства дванадесетокласниците и пожела животът им да бъде споделен от хора, които се грижат за тях, вярват в тях и ги обичат, да следват смело своя полет и осъществят мечтите си.

По решение на ПС, грамота, луксозен формат и предметни награди бяха връчени на Александър Атанасов от XII г клас, Константин Ганев от XII д клас, Даниел Лазаров от XII а клас – за постигнати отлични успехи в учебната дейност през целия етап на обучение, а на Светослав Димитров от XII г клас –  за постигнати отлични успехи в учебната дейност и показани отлични резултати на Националната олимпиада по информационни технологии.

За отличен успех бяха наградени още Велизар Георгиев и Стилян Тодоров от XII в клас и Аристотелис Гридзанис и Данаил Димитров от XII г клас, които получиха грамоти и предметни награди.

Грамоти за постигнати високи спортни успехи и прославили името на училището ни получиха Емилиян Красимиров Иванов – 12-а клас, Павел Драгомиров Николов – 12-в клас,  Стоян Петров Ганев – 12-в клас,  Стилян Дилянков Цанев – 12-в клас, Теодор Цветалинов Димитров – 12-в клас, Християн Росенов Николов – 12-г клас и Цветомир Драгомиров Попов – 12-г клас.

В този тържествен ден общо 96 ученици от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ получиха дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация.

Благодарим ви, 12 клас, за благородните постъпки, за споделеността,  за младостта, с която ни заредихте, за любовта, която е взаимна. Ще ви помним, защото вече сте в сърцата ни!

НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2024!

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content